Search results for "kreq"

kreq /krɛʔ⁵⁵/ vi 不及物动 be emaciated (because undernourished) (因营养不良)瘦小长不大 | gyaq chvmmra kreq ra. This child is emaciated. 这孩子长不大.
svkreq vt 及物动 thin out 使瘦
Comments (0)

 

nvkreq /nə³¹krɛʔ⁵⁵/ n butt; rear end 屁股 | nvkreq dung anus 肛门 | (Fourth Township) nvrol /nə³¹rɔl⁵⁵/
Comments (0)

 

svkreq /sə³¹krɛʔ⁵⁵/ vt 及物动 thin out 使瘦 > kreq
Comments (0)