Search results for "kvpoq"

kvpoq /kə³¹pɔʔ⁵⁵/ v 1change; cause to change 改变;使变化 | nga mi vya lvgyit keuq kvpoq sang. I can edit this story. 我能编这个故事. 2invent 发明
Comments (0)