Search results for "lunggang"

cvngjoq lunggang /tsəŋ³¹ʑɔʔ⁵⁵ luŋ³¹gɑŋ⁵³/ n a mythological stone slab where god made men 神话传说中天帝造人的石板
Comments (0)

 

-gang /gɑŋ⁵³/ n large and broad 大的 | lunggang large stone 大石头 | shvmgang broad knife 大刀
Comments (0)

 

lunggang /luŋ³¹gɑŋ⁵³/ n stone slab 石板 | Flat enough for drying clothing. 比较平坦的大石头,可以在上面洗晒衣服.
Comments (0)

 

lunggang shin /luŋ³¹gɑŋ⁵³ ɕin⁵⁵/ n type of grass (used as pig feed) 田草(猪食、喂猪)
Comments (0)