Search results for "lvban"

lvban /lə³¹bɑn⁵⁵/ v week 礼拜 | lvban wa do weekly prayers 做礼拜(念经) | Chinese loanword, used mainly by Christians. 中文借词(基督教).
Comments (0)

 

lvban kyeum /lə³¹bɑn⁵⁵ cɯm⁵³/ n church 教堂
Comments (0)

 

lvban ni /lə³¹bɑn⁵⁵ ni⁵³/ n Sunday 星期天 | Used among Christians. 基督教.
Comments (0)