Search results for "lvn₂"

lvn /lən⁵⁵/ v 1call 叫;称呼 | vng mi nvlan vngbreung. He gave me the name. 他给我起名字. 2assume; believe 以为;认为 | vng ewa geuq be nvmvlvng. I don't think he would say that. 我认为他不会怎么说. | tvpang mvlvn look down on; despise 看不起;看不惯
lvnsheu vi 不及物动 be named 叫(名字)
Comments (0)

 

vblvn /ə³¹blən⁵³/ n trace (footprint, fingerprint etc) 印有(脚印、手印等) | gya do tvng vblvn e? What left traces here? 这里引着的是什么?
Comments (0)