Search results for "mada"

mada /mɑ³¹dɑ⁵⁵/ adv especially 尤其
Comments (0)

 

vdang madang /ə³¹dɑŋ⁵⁵ mɑ⁵⁵dɑŋ⁵⁵/ adv 1often 常常 2at all times; always 时时刻刻;总是 | (Fourth Township) vda mada /ə³¹dɑ⁵⁵ mɑ³¹dɑ⁵⁵/
Comments (0)