Search results for "meqnaq"

meqnaq /mɛ³¹nɑʔ⁵⁵/ n ordinary vision (inability to see invisible spirits) 正常的视力(看不见神) | Literally "black eye". 直译“黑眼”.
Comments (0)

 

meq /mɛʔ⁵⁵/ n eye 眼睛 | meqnaq ordinary vision (inability to see spirits) 普通视力(不能见灵) | (First Township) neq /nɛʔ⁵⁵/
Comments (0)