Search results for "mvkya mvna"

mvkya mvna /mə³¹cɑ⁵⁵ mə³¹nɑ⁵⁵/ adv by every possible means 千方百计 | ngei mi mvkya mvna mameut wa jvl. I am forcing him by every possible means to become a soldier. 我强迫他当兵.
Comments (0)