Search results for "mvli mvdvm"

mvli mvdvm /mə³¹li⁵³ mə³¹dəm⁵³/ n the whole world; earth 世界;天下 | mvli mvdvm do kvra e svra. This world has everything in it. 在这个世界什么东西都有.
Comments (0)