Search results for "ngang₂"

ngang /ŋɑŋ⁵⁵/ vt 及物动 go up; climb | vng lvka le ngang di. He's going up the mountain. 他上山了.
sv'ngang vt 及物动 make climb up 使爬上
Comments (0)

 

v'ngang /ə³¹ŋɑŋ⁵³/ vi 不及物动 be light (in weight) (重量)轻 | (Fourth Township) v'nyang /ə³¹ɲɑŋ⁵³/
Comments (0)