Search results for "ngeu₂"

ngeu /ŋɯ⁵³/ vi 不及物动 cry | nagoq ngeu ra. (I hear) the baby crying. 孩子哭了(我听见). | (First Township) neu /nɯ⁵³/
sv'ngeu vt 及物动 drive to tears 使哭
v'ngeu vi 不及物动 weep 哭出来
Comments (0)