Search results for "nvdeu"

nvdeu /nə³¹dɯ⁵³/ n deaf | vna nvdeu
Comments (0)

 

nvdeu seut /nə³¹dɯ⁵³ sɯt⁵⁵/ n dung beetle 屎壳郎
Comments (0)

 

mvdeum /mə³¹dɯm⁵³/ n torch; lamp 火把 | tvmi mvdeum | (First Township) nvdeum /nə³¹dɯm⁵³/
Comments (0)

 

jul'lv'jul /ʑul⁵⁵lə³¹ʑul⁵⁵/ adv flickering (of fire) (火)一暗一亮 | (一乡)tvni nvdeum jul'le'jul the torch flickering 火把一亮一暗 | First Township. 一乡话.
Comments (0)