Search results for "nvleng"

nvleng /nə³¹lɛŋ⁵⁵/ n testicles 睾丸 | nvleng long
Comments (0)

 

nvleng mvgyep /nə³¹lɛŋ⁵⁵ mə³¹ɟɛp⁵⁵/ n type of beetle 一种甲虫
Comments (0)

 

nvlengsheu /nə³¹lɛk⁵⁵ɕɯp⁵⁵/ n scrotum 阴囊 | Literally "testicle sack". 直译“睾丸袋”.
Comments (0)