Search results for "nvmjing"

nvmjing /nəm³¹ʑiŋ⁵³/ n solar eclipse 日食 | (First Township) nvmjeung /nəm⁵³ʑɯŋ⁵³/
Comments (0)

 

jing /ʑiŋ⁵³/ v occur (of a solar eclipse) 发生(日食) | nvmjing jing a solar eclipse occurred 发生日食 | nvm jing the sky is getting dark 天黑 | (First Township) jeung /ʑɯŋ⁵³/
Comments (0)