Search results for "nvmshing"

nvmshing /nəp⁵⁵ɕiŋ⁵⁵/ n daybreak; first light (sun not yet out) 大清早(刚刚亮,太阳还没有出来) | Fourth Township. 四乡话. | (First Township) nvmsheung /nəp⁵⁵ɕɯŋ⁵⁵/
Comments (0)