Search results for "nyeu'nyeu"

nyeu'nyeu /ɲɯ⁵³ɲɯ⁵⁵/ adv listlessly; downcast 有气无力;无精打采 | vng nyeu'nyeu rong meu. He's sitting there downcast. 他无精打采地坐着.
Comments (0)