Search results for "nyil"

nyil /ɲil⁵⁵/ n fingernail 指甲 | pvchiq nyeul talon 鸟的爪子 | (First Township) nyeul /ɲɯl⁵⁵/
Comments (0)

 

nyil svri hram /ɲil⁵⁵ sə³¹ri⁵⁵ xrɑm⁵³/ n pinky fingernail 小指甲
Comments (0)

 

nyiltot /ɲil⁵⁵tɔt⁵⁵/ n fingernail cutter 指甲刀
Comments (0)