Search results for "nyvreuq"

nyvreuq /ɲə³¹reuq⁵⁵/ n 1clan 氏族;家族 | nyvreuq nyv'wa relatives 亲戚 2ethnicity 民族 3kind; type 种类 | vngnyvreuqreuq gyoq many types of clothing 各种各样的衣服
Comments (0)

 

Guizungtuq /gʷi⁵⁵zuk⁵⁵tuʔ⁵⁵/ top 地名 Guizungtu (Fourth Township Village) 坤中土(四乡村名) | Guizung nyvreuq Guizung clan 坤中家族
Comments (0)