Search results for "oloq"

bali /bɑ³¹li⁵⁵/ adv 1again; another 又;再 | vng bali di rvt. He's come again. 他又来了. | na bali pvdi beu. You should go again. 你再去一次. 2continually 不断地 | vpei bali vmra wa di. Father keeps on doing farm work. 父亲继续干活了. | (First Township) oloq /ɔ³¹lɔʔ⁵⁵/
Comments (0)

 

oloq /ɔ³¹lɔʔ⁵⁵/ adv again
Comments (0)

 

pvwvm /pə³¹wəm⁵³/ n quail 鹌鹑 | (Fourth Township) poloq /pɔ³¹lɔʔ⁵⁵/
Comments (0)