Search results for "rvdaq"

ri rvdaq /ri⁵³ rə³¹dɑʔ⁵⁵/ n wild animals; game 猎物 | Cf. mvli sha.
Comments (0)

 

rvdaq /rə³¹dɑʔ⁵⁵/ n hunting spirit 猎神
Comments (0)

 

rvdaq sha /rə³¹dɑʔ⁵⁵ ɕɑ⁵⁵/ n game; the meat of hunted animals 猎物的肉
Comments (0)