Search results for "saq dvmat"

saq /sɑʔ⁵⁵/ n 1sound 声音 | vngsaq tei loud 大声 2voice 人的声音 | saq dvmat have a cold (be hoarse, cough, or sneeze) 咳嗽(或打喷嚏) 3breath 呼吸 | saq ngatsheu 4strength 力气 | saq mvzvng. I don't have any strength. 我没有力气. 5steam 蒸汽
Comments (0)

 

saq dvmat /sɑʔ⁵⁵ də³¹mɑt⁵⁵/ 1v cough 咳嗽 | vng ti gyaq saq dvmat ra. He coughed all night. 他咳了一夜. 2vi 不及物动 be hoarse; lose one's voice
Comments (0)