Search results for "shvl"

shvl /ɕəl⁵³/ vt 及物动 pull | vng shing shvl di. He went to drag some wood over. 他去拖木头了.
Comments (0)

 

shvlsheu /ɕəl⁵⁵ɕɯ³¹/ vi 不及物动 stir (move slowly) 慢慢地挪动 > shvl
Comments (0)

 

vshvl /ə³¹ɕəl⁵⁵/ vi 不及物动 drag or pull out 拉出;拉得出 > shvl
Comments (0)

 

kralkral /krɑl⁵³krɑl⁵³/ adv messily 稀巴烂;混乱 | svra ewa kralkral mvra shvl. Don't make such a mess putting things down. 东西不要这样乱七八糟的放着.
Comments (0)