Search results for "sv'ngan"

sv'ngan /sə³¹ŋɑn⁵⁵/ vt 及物动 deflate (air) 使漏(气) > ngan
Comments (0)

 

sv'ngang /sə³¹ŋɑŋ⁵⁵/ vt 及物动 make climb up 使爬上 > ngang
Comments (0)

 

sv'ngansheu /sə³¹ŋɑt⁵⁵ɕɯ³¹/ vi 不及物动 be deflated; be in low spirits 消沉 > sv'ngan deflate (air)
Comments (0)