Search results for "svmvn"

svmvn /sə³¹mən⁵⁵/ n caterpillar 毛虫
Comments (0)

 

svmvn saq /sə³¹mən⁵⁵ sɑʔ⁵⁵/ n caterpillar 毛毛虫
Comments (0)

 

svmvng /sə³¹məŋ⁵⁵/ vt 及物动 cause to lose 使丢失 | Fourth Township 四乡话. > vmvng
Comments (0)