Search results for "tabong mra"

tabong mra /tɑ³¹bɔŋ⁵⁵ mrɑ⁵³/ n corn field 玉米地
Comments (0)

 

hrvng /xrəŋ⁵⁵/ nclf 名量 piece (of swidden land) (一)块(火山地,刀耕火种) | tabong mra ti hrvng one (swidden) corn field 一块玉米地理
Comments (0)