Search results for "tupa"

tupa /tu³¹pɑ⁵⁵/ n gruel | (Fourth Township) kvbu /kə³¹bu⁵⁵/
Comments (0)

 

hrop /xrɔp⁵⁵/ 1v slurp; drink (porridge) 喝(粥) | tupa hrop 2nclf 名量 gulp; mouthful (of liquid) (一)口(水) | nga mi ngang ti hrop ngvk. I drank a mouthful of water. 我喝了一口水. | ti hrop pv'ngaq. Drink it down in one gulp. 干杯. | (Fourth Township) hop /xɔp⁵⁵/
Comments (0)