Search results for "unei blvt"

blvt /blət⁵⁵/ v 1braid (hair) 发辫 | vng unei blvtsheu. She's braiding her hair. 她编着头发. 2weave (bamboo items) 编(竹具) | nga hra blvt. I'm weaving a basket. 我在编篮子.
Comments (0)

 

unei blvt /u³¹nəi⁵⁵ blət⁵⁵/ n braid 辫子
Comments (0)