Search results for "v'ngaq"

hrop /xrɔp⁵⁵/ 1v slurp; drink (porridge) 喝(粥) | tupa hrop 2nclf 名量 gulp; mouthful (of liquid) (一)口(水) | nga mi ngang ti hrop ngvk. I drank a mouthful of water. 我喝了一口水. | ti hrop pv'ngaq. Drink it down in one gulp. 干杯. | (Fourth Township) hop /xɔp⁵⁵/
Comments (0)

 

kongtung /kɔk⁵⁵tuŋ⁵⁵/ n somersault 跟斗 | kongtung leisheu do a somersault 翻跟头 | kongtung v'ngaq fall during a somersault 翻跟头摔跤
Comments (0)

 

ngaq /ŋɑʔ⁵⁵/ 1vt 及物动 drink | tvng nv'ngaq? What are you drinking? 你在喝什么? 2vi 不及物动 breathe 呼吸 | saq ngaqsheu 3vi 不及物动 smoke 抽(烟) | (Fourth Township) aq /ɑʔ⁵⁵/
sv'ngaq vt 及物动 make someone drink; invite to drink 使喝;请(人)喝
Comments (0)

 

nung /nuŋ⁵⁵/ 1n nipple; breast (humans and animals) 乳房 | nung ngaq be suckled, drink mother's milk 喂奶 | nung sv'ngaq suckle; nurse 哺乳 2n milk 3v suckle (at the nipple) 吮吸(乳头)
Comments (0)

 

partei /pɑr³¹təi⁵⁵/ adv usually 经常 | partei mv'ngaq usually don't drink 经常不喝 |
Comments (0)

 

sv'ngaq /sə³¹ŋɑʔ⁵⁵/ vt 及物动 make (someone) drink; invite to drink 使喝;请(人)喝 > ngaq
Comments (0)

 

tvlong /tə³¹lɔŋ⁵³/ v roll 卷(成条) | neut gya mi natvlong'long sheu pv'ngaq sheu. Use this to roll a cigarette. 用这个卷着烟抽.
Comments (0)

 

v'ngaq /ə³¹ŋɑʔ⁵⁵/ vi 不及物动 1) topple; fall down 倒下 hra v'ngaq pvngwa. The basket will fall down. 篮子要倒了. 2) collapse 倒塌 > ngaq
Comments (0)