Search results for "vdu₂"

vdu /ə³¹du⁵³/ vi 不及物动 fit (size or length) (尺寸,大小)合适 | gyaq lvgru nga le ma'vdu. This shoe doesn't fit me. 这只鞋(穿着)不合我(脚).
Comments (0)