Search results for "vhrvm"

pvhrvm /pə³¹xrəm⁵⁵/ n thatched building 茅屋;草棚
Comments (0)

 

vhrvm /ə³¹xrəm⁵⁵/ vi 不及物动 fall down (伏身)扑(到某物上);撞见 | bvnghreu le vhrvm rang. I fell down onto the blackberry vine. 我扑倒了荆棘上.
Comments (0)