Search results for "vleng"

nvleng /nə³¹lɛŋ⁵⁵/ n testicles 睾丸 | nvleng long
Comments (0)

 

nvleng mvgyep /nə³¹lɛŋ⁵⁵ mə³¹ɟɛp⁵⁵/ n type of beetle 一种甲虫
Comments (0)

 

nvlengsheu /nə³¹lɛk⁵⁵ɕɯp⁵⁵/ n scrotum 阴囊 | Literally "testicle sack". 直译“睾丸袋”.
Comments (0)

 

nvmbu tvleng /nəm³¹bu⁵⁵ tə³¹lɛŋ⁵⁵/ n underwear 裤衩
Comments (0)

 

vleng /ə³¹lɛŋ⁵⁵/ v uproot (plant) (草)拔出 | gyaq shin ma'vleng. This plant can't be pulled up. 这草拔不出来.
Comments (0)