Search results for "vmaq"

svmaq /sə³¹mɑʔ⁵⁵/ vt 及物动 break; ruin 弄坏 > maq
Comments (0)

 

svmaq /sə³¹mɑʔ⁵⁵/ n grit (at the bottom of a pot) 锅灰 | Traditionally used for face tattooing. 以前用来做文面.
Comments (0)

 

vmaq /ə³¹mɑʔ⁵⁵/ vi 不及物动 faint 昏厥;(突然)神智不清
Comments (0)