Search results for "vng'leum"

vng'leum /əŋ³¹lɯm⁵³/ n egg (general) (鸟类的)蛋
Comments (0)

 

gul /gul⁵⁵/ vi 不及物动 lay (egg) 孵出 | kati gul pvng'oo. The chick is going to lay an egg. 小鸡要孵出来了. | vng'leum gul lay an egg 鸟蛋孵出来
Comments (0)

 

leum /lɯm⁵³/ v lay (egg) 产(卵);下(蛋) | vng'leum leum lay an egg 产卵
Comments (0)