Search results for "vpvng"

svpvng /sə³¹pəŋ⁵⁵/ n drying shelf 晒架
Comments (0)

 

vpvng /ə³¹pəŋ⁵⁵/ vi 不及物动 be bulky (in the extremities) (末端)粗大 | pvreu nvrol vpvng. The bamboo rat has a big behind. 竹鼠的屁股大.
Comments (0)