Search results for "vsan ni"

vsan ni /ə³¹sɑn⁵⁵ ni⁵³/ n tomorrow 明天 | (First Township) vsang nyi /ə³¹sɑŋ⁵⁵ ɲi⁵³/ | (Fourth Township) vsvng ni /ŋ³¹ni⁵³/
Comments (0)

 

teuq e /tɯʔ⁵⁵ ɛ³¹/ prt 助词 maybe; probably 推测语气词(或许) | Nvng mi vngza ton lung teuq e. Nang should have finished cooking the food (by now). 阿娜该把饭做好了. | vsan ni loq teuq e. Maybe he'll be back tomorrow. 他可能是明天要回来. | (Fourth Township) na e /nɑ⁵⁵ ɛ³¹/
Comments (0)