Search results for "vsvm"

pvsvm /pə³¹səm⁵⁵/ v recall; think of; call to mind 回忆起;记起;想起 | mit mapvsvm worry about someone (对别人)担心
Comments (0)

 

vsvm /ə³¹səm⁵³/ vi 不及物动 be torn open (of flesh) (表皮)磨破 vng hrei vsvm. His leg is torn open. 他的脚破了. > svm
Comments (0)

 

svm /səm⁵³/ vt 及物动 peel (animal skin) 剥(兽皮) | vchit pvsvmsheu. You two peel sheepskin. (你俩)剥羊皮.
Comments (0)