Search results for "wangchvng"

wangchvng /wɑk⁵⁵tɕəŋ⁵⁵/ n riverside 江边 | (Fourth Township) ngangchvng /ŋɑk⁵⁵tɕəŋ⁵⁵/
Comments (0)

 

lungpon /luk⁵⁵pɔn⁵⁵/ n boulder; large rock 大岩石 | wangchvng lungpon large boulder on the side of the river 江边的大岩石
Comments (0)

 

sheul /ɕɯl⁵⁵/ vi 不及物动 1carry; bring 领;带 | nagoq wangchvng le mvnsheul neu. Don't bring the baby down to the riverside. 别把孩子带到江边. 2invite 邀请 | (First Township) shul /ɕul⁵³/ | (Fourth Township) sheun /ɕɯn⁵⁵/
Comments (0)