Search results for "wangdong"

dong /dɔŋ⁵³/ nclf 名量 river (一)条(河) | wangdong ti dong one river 一条河 | ti wangdong one river 一条河
Comments (0)

 

Langwangdong /lɑŋ³¹wɑŋ⁵³dɔŋ⁵³/ top 地名 1Langwangdong (Fourth Township Village) 郎王夺(四乡村名) 2Langwangdong river (Trung river tributary) 郎王夺河(独龙江支流)
Comments (0)

 

wang /wɑŋ⁵³/ n river | ti wangdong one river 一条河
Comments (0)

 

wangdong /wɑŋ³¹dɔŋ⁵³/ n river
Comments (0)