Trung - English - Chinese

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

o


o /ɔ⁵⁵/ interj 感叹 oh (expresses sudden realization) 呀;喔(表示突然意识到某事)
o /ɔ⁵³/ v do; make (agentive non-first person) 做;弄;搞(非第一人称,强调式) > Irregularly Inflected Form 屈折变体 wa
ol /ɔl⁵⁵/ v chafe (of clothing) 搓;硌(衣服)
oloq /ɔ³¹lɔʔ⁵⁵/ adv again
om /ɔm⁵³/ vi 不及物动 crawl (of a baby) 爬行
ong /ɔŋ⁵⁵/ post 后置 from; via 从(经由) | na vra ong nvdi? Where are you from? 你是从哪里来的?
oq /ɔʔ⁵⁵/ v 1strike; beat 2crack (an eggshell) 打破(蛋壳)