Trung - English - Chinese

c


cvt /tsət⁵⁵/ v estimate; reckon 估计;估量 | ngei cvt be vya dvngbeum mal. I reckon there aren't that many. 我估量没那么多.
cvte /tsə³¹tɛ⁵⁵/ n scissors 剪刀 | (Fourth Township) svte /sə³¹tɛ⁵⁵/
cvwaq /tsə³¹wɑʔ⁵⁵/ n sand 沙子 | cvwaq mvdvm do vgvl play on the sand 在沙滩上玩耍 | (Fourth Township) vpi /ə³¹pi⁵⁵/