teui /tɯi⁵³/ vi 不及物动 1be short 2be low 3get shorter | gya chuq teui. This got a bit shorter. 这个短了一点.

svteui vt 及物动 shorten 弄短

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注