beng /bɛŋ⁵⁵/ vt 及物动 1finish 完成 | vng mi laika mawa beng di? Is his work done? 他的工作做完了吗? 2be able | gya ri mvbeng. I can't carry this. 这个我背不动.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注