kong /kɔŋ⁵⁵/ vt 及物动 help up; cause to get up 扶起;使起来 | vng chuq pvkoong. Help him up a bit. 扶他(起来)一下.

kongsheu vi 不及物动 awaken; stand up 起(床);起来

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注