teuqsheu /tɯʔ⁵⁵ɕɯ³¹/ vi 不及物动 be pregnant 怀(孩子) | vng nagoq teuqsheu ra. She's pregnant. 她怀着孩子.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注