gong /gɔŋ⁵³/ vi 不及物动 be dull; blunt | shvm gong di. The knife is dull. 刀钝了.

svgong vt 及物动 make blunt 使钝

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注