chvgya ni /tɕə³¹ɟɑ⁵⁵ ni⁵³/ n yesterday 昨天 | nga chvgya ni lok. I came back yesterday. 我昨天回来. | (Fourth Township) chvgya jvn /tɕə³¹ɟɑ⁵⁵ ʑən⁵³/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注