pang /pɑŋ⁵⁵/ post 后置 from (initial point) 从(起点) | ko pang pvdi go from there 从那边去 | (一乡)mvkpei mvli pe loq he returned from Tibetan territory 他从藏区回来了 | (First Township) pe /pɛ³¹/ | (Fourth Township) wei /wəi³¹/

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注