deu /dɯ⁵³/ vi 不及物动 1be dark; gloomy 2darken (of the sky) (天)黑 | nvm deu di. The sky is getting dark. 天黑了.

svdeu vt 及物动 dim 使阴暗

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注