rong /rɔŋ⁵³/ vi 不及物动 1sit | gya do pvrong. You sit here. 你坐这儿. 2inhabit; settle 3live (one's days) 过(日子) 4be present | nga vyaq vlang mvrong. I wasn't there at the time. 我那个时候不在了.

svrong vt 及物动 set down 使坐

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注