gvlvn /gə³¹lən⁵³/ v pacify (a crying baby, by humming or rocking) (用手轻拍或轻声哼着)安抚(啼哭的婴儿)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注